Gymnastiekvereniging Alpha is opgericht op 9 augustus 1979. Dat gebeurde door het samengaan van een initiatief van de gemeente Oudenbosch en een van het toenmalige opbouwwerk. Een vijftal Oudenbosschenaren reageerde positief en besloot tot de oprichting van een gymnastiek- en turnvereniging in Oudenbosch. Dat waren Jan Bogaarts, Joop ten Broek, Thea Heemskerk, Miet de Wildt en Wim van Overveld. Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter. De clubkleuren werden blauw-wit en de naam kwam voort uit een prijsvraag in het dorp. Het initiatief sloeg aan en binnen enkele weken hadden meer dan honderd leden zich aangemeld. Daarbij werden gevoegd de kleutergroepen en een groep damesturnen van het Opbouwwerk.

Om te kunnen beginnen was minstens een zaal nodig en na overleg met basisschool De Bukehof, De Vossenberg en de gemeente kon de nieuwe vereniging starten. Een meevaller was de medewerking van de Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond om een Amerikaans/Canadese studententurnploeg naar De Beuk in Oudenbosch te halen voor een demonstratie topturnen. Een prachtige reclame voor de nieuwe club met de nodige publiciteit. Dat paste precies in het beleid van het eerste bestuur dat zich vooral ten doel stelde Alpha en de turnsport te promoten.

De groepen werden aanvankelijk door leerlingen van de PA De Vossenberg mee voorzien van leiding, maar al snel vonden ook andere trainers/sters de weg naar Alpha. Een beetje onder druk van een deel van de toenmalige gemeenteraad besloot het bestuur te kiezen voor het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (nu Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en naast de startsubsidie ontving Alpha al in het eerste jaar de normale verenigingssubsidie. Op sportief gebied was en is het beleid steeds gericht op recreatiesport. Plezier staat voorop en prestaties zijn meegenomen, maar komen op de tweede plaats. In de loop der jaren werd opgetreden in een heus circus, in openluchtdemonstraties, in een zwembad, zelfs in Polen. Er werd deelgenomen aan activiteiten van de turnbond zoals zomerkampen, de internationale Gymnaestrada (Olympisch stadion in Amsterdam), Rabocupwedstrijden, jazzdansfestijnen (jazzdemogyjada’s), jeugdspelmiddagen, Bart Boos (tv-demonstratie acrogym), cursusdagen turnbond, 4- en 5-kamp enz. enz.

Ook binnen de Zeeuws-Brabantse turnkring was Alpha actief. Wim van Overveld werd zelfs enige jaren kringvoorzitter. Reden voor de kring om hem later een diploma van verdienste te bezorgen naast de zilveren speld van verdienste van het KNGV. Bij het 25-jarig jubileum werd Maike, trainster en steunpilaar voor veel kinderen door de turnbond beloond met de zilveren speld van verdienste. Voor het leggen van contacten met andere verenigingen was het voorzitterschap van de Zeeuws-Brabantse turnkring voor Alpha wel handig. In Oudenbosch werd ook jarenlang samengewerkt met Daphnia bij het organiseren van een gezamenlijk jeugdbal met carnaval. Net zoals bij de meeste clubs was het zaak om ook uit eigen gelederen leiding te krijgen. Op dit moment lijkt dat aardig gelukt. Van de thans actieve acht trainers komen er zes uit eigen gelederen. Daarnaast heeft Alpha altijd gepleit voor deelnemen aan assistentencursussen, zodat een aantal (vooral) meisjes in de loop der jaren een diploma assistente turnen behaalde. Inmiddels organiseert Alpha wanneer daar behoefte aan is een eigen assistentencursus. Een andere zaak is het verkrijgen van voldoende juryleden. Inmiddels beschikt Alpha over enkele juryleden met recente brevetten van de KNGU.

Alpha streefde al jaren naar een eigen accommodatie en dat doel werd enige jaren geleden (2001) bereikt toen de gemeente Halderberge in het kader van de privatiseringsgedachte aan Alpha de exploitatie overdroeg van de gymzaal in de Beukenlaan te Oudenbosch. De eigen zaal werd stevig onder handen genomen en na een eerste verbouwing van een oude docentenkamer tot keuken en de hal tot ontmoetingsruimte werd in 2008 een uitbreiding van de berging middels een aanbouw in gebruik genomen. In 2009 werden de doucheruimtes geheel uitgebroken en gerenoveerd, waarbij opnieuw een kleine berging werd gerealiseerd. Samen met een ouder werd aan de buitenzijde van het gebouw een grote naamplaat bevestigd. Een schilderbeurt maakt de verbouwing compleet.

In 2012 was er plotseling sprake van de gemeente de zaal zou slopen en Alpha zou verplaatsen naar elders. Daartegen kwamen zeer veel inwoners in verzet. Er werden ruim 2000 handtekeningen opgehaald die in een protestmars onder massale deelname door de leden naar de commissievergadering in het gemeentehuis werden gebracht. Uiteindelijk is de sloop niet doorgegaan, omdat men alom inzag, dat dat echt kapitaalsvernietiging zou zijn en bovendien de plannen elders ook werden bijgesteld. Ter gelegenheid van Nederland Doet verrichtten in 2013 een deel van het college en een groot aantal raadsleden schilderwerkzaamheden in de gymzaal.

Naar aanleiding van het verloop van een jurycursus en wat andere perikelen met de turnbond is de oude discussie opgelaaid of lidmaatschap van de KNGU wel langer zinvol is. Als puur recreatieve vereniging betaalt men het volle pond, maar ziet daar weinig van terug. Alle informatie die men bedenken kan is van internet te halen en deelnemen aan bondsactiviteiten kan altijd (al is de prijs dan iets hoger). De afstand tussen bondsbestuur, regiobestuur en vereniging is zo groot geworden, dat er van enige relatie eigenlijk geen sprake meer is. Aansluiting bij de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) ligt veel meer voor de hand. Die heeft ook plaatsgevonden. Ook al omdat de turnbond een administratief systeem eiste, waarvoor bij ons de specifieke kennis ontbrak. Vervolgens bleek, dat de KNGU steeds moeilijker ging doen over bv deelnemen aan wedstrijden en de NKS deed feitelijk helemaal niets. Het door de NKS niet meewerken aan het terugkrijgen van de zgn ecotaks deed het financiële voordeel van de overstap geheel teniet. Dat deed het bestuur besluiten om per 1 sept. 2014 noodgedwongen weer terug te keren naar de turnbond. In de gymzaal werden de toiletruimtes geheel opnieuw betegeld en heringericht. Ook in de ontvangsthal werden enige aanpassingen doorgevoerd. Eind 2015 werd de totale verlichting in het complex vervangen door led-verlichting, soms met sensoren. Eind 2015 kreeg Alpha officieel de status van leerbedrijf.